نقش رسانه در توسعه فرهنگ

رسانه  ابزار و واسطه ای است که پیوسته احساسات وتفکر ، رفتار وکردار انسان را تحت نفوذ قرا میدهد . رسانه ایجاد کننده ارتباط وشکل دهنده جامعه انسانی است.
رسانه ها از دیر باز بر شکل گیری جوامع انسانی وتجارب انسانها به یکدیگر نقشی مهم داشته اند .اکنون رسانه بیشتر از هر زمانی از قدرتی حیرت انگیز برخوردار شده است . قدرت رسانه های امروزی بر همه جنبه های زندگی انسان سایه انداخته وهویت او را نیز شکل داده است.
امروزه بیشتر ساعات زندگی مردم با رسانه های جمعی پر شده است .نقش رسانه ها از نظر الگو سازی واطلاع رسانی حائز اهمیت است .تصاویر وبرنامه های منظم وسازمان یافته ذهن وفکر مخاطب را بخود جلب کرده و اورا به دور ترین نقاط جهان و عمیقترین افکار میکشاند.