اخبار
خبر مورخ99/1/9
با عرض تبریک نوروز1399
آخرین تولیدات موسسه که ، به اسفند ماه رسیده بود در
شروع هفته منابع طبیعی یعنی پانزدهم اسفند به سبب  شدت گرفتن  کرونا ویروس ، به کندی گرایید و اواخر اسفند متوقف شد  امیدواریم بعد از تعطیلات نوروز مجدد کار آغازگردد